Project Coordinator

 

 

PARTNERZY

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Pragmatyki Językowej, Polska

 

Narutowicza, 90-131 Lodz


Marcin Podogrocki - Project manager


mpodogrocki(at)uni.lodz.pl


Joanna Nijakowska - Content coordinator


jnijak(at)wp.pl


+48 42 635 47 52


+48 42 635 47 53


www.proedu.uni.lodz.pl


http://ia.uni.lodz.pl/pragmatics


Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych uniwersytetów w Polsce. Zlokalizowany jest w Polsce centralnej, kształci ponad 40 000 studentów i zatrudnia prawie 4000 pracowników  na 12 wydziałach i w kilku jednostkach międzywydziałowych. Katedra Pragmatyki Językowej (Instytut Języka Angielskiego, Wydział Filologiczny) skupia się na naukowych i dydaktycznych działaniach odzwierciedlających postrzeganie pragmatyki jako dziedziny funkcjonalnej, to znaczy jako  kognitywnemu, społecznemu i kulturowemu spojrzeniu na język  i komunikację. Katedra oferuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w zakresie różnych aspektów pragmatyki: formalno-filozoficznych, socjolingwistycznych, antropologicznych i kulturowych. Katedra organizuje  konferencje międzynarodowe (np. NDPLP - New Developments in Linguistic Pragmatics, LAFAL - Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter, CCC ? Cognition, Conduct and Communication) i  wiele innych  międzynarodowych spotkań. 

Katedra Pragmatyki Językowej publikuje czasopisma naukowe streszczane w międzynarodowych bazach (IRP - International Review of Pragmatics, LPP - Lodz Papers in Pragmatics) i uczestniczy w międzynarodowych projektach, dotyczących na przykład jakościowej oceny  edukacyjnych materiałów online, czy polepszeniu sprawności  pisania. Katedra  promuje badania w zakresie wszystkich aspektów nauczania i uczenia się języka,  w tym: pragmatykę kliniczną, pragmatykę zaburzeń językowych, dysleksję a uczenie się języka obcego. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu kursów dla przyszłych i pracujących nauczycieli.
Więcej informacji na stronie: ia.uni.lodz.pl/pragmatics/TAK ? Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Polska

 


Barbara Jaroszewicz


basiajar(at)yahoo.com


www.tak.opole.pl


TAK jest organizacją pozarządową i non-profit, której głównym polem działania jest prowadzenie trzech szkół ( podstawowej, gimnazjum i średniej ? których kształci się obecnie około 300 uczniów). Kolejny obszar działania  obejmuje prowadzenie krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych we współpracy z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu, Uniwersytetem Opolskim i innymi instytucjami; publikowanie materiałów edukacyjnych jak również organizowanie warsztatów dla nauczycieli;  opiekę nad praktykami nauczycielskimi studentów uniwersytetu i kolegium.
Trzy szkoły prowadzone przez TAK oferują kształcenie ogólne,  skupiając się na nauczaniu języków obcych,  zapewniając zwiększoną ilość godzin języków obcych w porównaniu do szkół publicznych, w wyniku czego nawet najmłodsi uczniowie mogą uczestniczyć w projektach międzynarodowych.

Towarzystwo  zapewnia kształcenie integracyjne tak więc do szkoły uczęszczają uczniowie potrzebujący dodatkowego wsparcia w pokonywaniu trudności (także dysleksji) w procesie uczenia się. Wszystkie trzy szkoły zatrudniają specjalistów takich jak doradcy edukacyjni czy logopedzi, którzy na co dzień pomagają uczniom w ich pracy. Dodatkowo, przyszli i obecni nauczyciele mają sposobność zostać przeszkoleni i mogą odbyć  praktykę pedagogiczną pracując z takimi uczniami we wszystkich  szkołach TAK.
Więcej informacji na stronie: www.tak.opole.plmta ttk
RCNS ? Centrum Badawcze Nauk Przyrodniczych, Węgierska Akademia Nauk, Instytut Neuronauki Poznawczej i Psychologii, Węgry

 


Agnes Imrene Sarkadi, Eva Gyarmathy


sarkadiagi(at)gmail.com


www.mtapi.hu


Centrum Badawcze Nauk Przyrodniczych, Węgierska Akademia Nauk (węgierski skrót: MTA TTK) został założony 01 stycznia 2012, gdy Instytut Psychologii Węgierskiej Akademii Nauk, Instytut Enzymologii Węgierskiej Akademii Nauk, Instytut Fizyki Technicznej i Nauki Materiałowej Węgierskiej Akademii Nauk połączyły się z  Chemicznym Centrum Badawczym Węgierskiej Akademii Nauk i utworzyły Centrum Badawcze Nauk Przyrodniczych. Nową nazwą Instytutu Psychologii Węgierskiej Akademii Nauk jest Instytut Neuronauki Poznawczej i Psychologii. Instytut przeprowadza podstawowe badania zarówno dla celów czysto naukowych jak i dla bezpośredniego lub pośredniego zastosowania na Węgrzech. Zakres badań obejmuje społeczną, porównawczą kulturową, poznawczą i rozwojową psychologię i psychofizjologię. Badania szeroko podchodzą do kwestii naukowych i obejmują inne gałęzie nauki  oraz nauk społecznych.
Pracownicy instytutu są także zaangażowani w przystosowywanie i rozwijanie nowych metod badań psychologicznych. Kolejnym obszarem działalności pracowników instytutu jest zawodowe i podstawowe kształcenie zarówno na poziomie licencjackim jak i magisterskim.

W ciągu ostatnich dziesięciu latach instytut brał udział w wielu projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które dotyczyły dysleksji, na przykład: Calldysc-Collaborative Additional Language Learning  Project for Dyslexic Students, iSheds- Dyslexia Support for  students in the Balkans and Central Europe, Embed ?  Embedding Dyslexia-Responsive Practices in Lifelong Learning. Te projekty badawcze pozwoliły na nawiązanie dobrych stosunków z osobami profesjonalnie zajmującymi się szkoleniem nauczycieli języków obcych i nauczycielami języków obcych zainteresowanych dysleksją.
Więcej informacji na stronie: http://www.ttk.mta.huLU ? Uniwersytet w Lancaster, Instytut Lingwistyki i Języka Angielskiego, Wielka Brytania

 


Judit Kormos


j.kormos(at)lancaster.ac.uk


www.ling.lancs.ac.uk


Instytut Lingwistyki i Języka Angielskiego na Uniwersytecie w Lancaster jest największym instytutem w swojej kategorii w Anglii ? kadra liczy 27 wykładowców. Instytut pozostaje w czołówce od momentu swego powstania w 1974 i jest na czele zestawienia ?Przewodnik  po uniwersytetach 2012? w kategorii -Lingwistyka.

Instytut Lingwistyki i Języka Angielskiego jest czołowym i uznanym na forum międzynarodowym centrum badawczym prowadzącym  badania empiryczne z zakresu językoznawstwa teoretycznego i stosowanego  w szerokim zakresie obszarów badawczych: studia nad dyskursem, język i  umiejętność czytania i pisania w ich kontekstach społecznych, teoria językoznawcza i opis języka oraz nauczanie, uczenie się i ocenianie Języka.

Więcej na stronie: http://www.lancs.ac.uk/

 


MU ? Uniwersytet Masaryka, Wydział Edukacji, Instytut Języka Angielskiego i  Literatury Anglojęzycznej, Republika Czeska

 


Svetlana Hanusova


hanusova(at)ped.muni.cz


www.ped.muni.cz


Wydział Edukacji, Instytut Języka Angielskiego i Literatury Anglojęzycznej na Uniwersytecie Masaryka kształci przyszłych nauczycieli języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Oprócz studiów dla przyszłych nauczycieli oferowane są również programy dla czynnych nauczycieli,  w formie studiów międzywydziałowych lub  w systemie kształcenia ustawicznego.

Pracownicy instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa, literatury,  studiów kulturowych, ELT, metodologii oraz technologii informacyjnej, a w tym  e-learningu.  Uczestniczymy również w projekcie badawczym prowadzonym przez Instytut Kształcenia Specjalnego, który koncentruje się na edukacji uczniów specjalnej troski, a w tym uczniów  z dysleksją.
Więcej informacji na stronie: http://www.muni.cz/VHS - Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. , Niemcy

 


Aleksandra Sikorska-Ellwanger


asikorska(at)vhs-cham.de


www.vhs-cham.de


VHS Cham jest zarejestrowanym, non profit stowarzyszeniem w Górnym Palatynacie, które koncentruje się na kursach językowych jako narzędziu służącemu integracji społecznej. Aby wyjść naprzeciw potrzebom  osób pokrzywdzonych przez los, takich jak uczniowie z dysleksją, chcemy dostarczyć materiały do samodzielnej nauki dla przyszłych i obecnych nauczycieli angielskiego w celu polepszenia jakości i efektywności nauczania języka obcego.
VHS wspiera współpracę pomiędzy szkołami na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby dostarczyć nauczycielom  języka angielskiego najlepsze, profesjonalne poradnictwo i odpowiednie techniki i metody nauczania, co pozwoliłoby poprawić  jakość nauczania języka i usprawnić akwizycję języka obcego. 

VHS Cham współpracuje przy programach wspieranych przez Komisję Europejską, takich jak: Learning Regions, Leonardo da Vinci, Grundtvig, i programy Transversalskie. Nasze stowarzyszenie posiada zatem europejską sieć rozmaitych instytucji partnerskich pracujących razem nad kształceniem o wysokiej jakości.

Więcej na stronie:   www.vhs-cham.de

 


BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH ? Austria

 


Karin Kronika


karin.kronika(at)best.de


www.best.at


BEST został założony w 1990 jako niezależny instytut kształcenia zawodowego. Główna działalność instytutu polega na kształceniu dorosłych, dostarczaniu kwalifikacji zawodowych, poradnictwu dla bezrobotnych i szkoleniu w kluczowych kwalifikacjach służących powrotowi na rynek pracy. Instytut zapewnia warunki do kształcenie 12 000 osób rocznie. Metody kształcenia dla różnych grup docelowych  obejmują nasze własne metody pedagogiczne i dydaktyczne, na przykład: innowacyjne metody nauczania języka, i szkolenia na platformach e-learningowych, które są cały czas ulepszane.

Jako jeden z pierwszych instytutów szkoleniowych w Austrii, BEST został certyfikowanym Eco-C-centrum (Europejski Certyfikat Komunikacji) i oferuje szereg odpowiednich testów  i kursów. BEST szkoli także trenerów i organizuje seminaria na różne tematy. Wydział Międzynarodowych Projektów posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy w ponad 90 projektach europejskich, zarówno jako koordynator, jak i partner. Instytut koncentruje się na wymianie doświadczeń i praktyki, jak również na wspólnym rozwoju wraz z europejskimi partnerami.

Więcej informacji na stronie: www.bestvienna.at


Partnerzy Stowarzyszeni

Oxford University Press is the world's largest university press with the widest global presence.
We have an incredibly diverse publishing programme, which often surprises people who are expecting a traditional university press offering.
We publish in many countries, in more than 40 languages, and in a variety of formats - print and digital.
Our products cover an extremely broad academic and educational spectrum, and we aim to make our content available to our users in whichever format suits them best.

We publish for all audiences - from pre-school to secondary level schoolchildren; students to academics; general readers to researchers; individuals to institutions.
As a department of the University of Oxford our worldwide publishing furthers the University's objectives of excellence in scholarship, research, and education. Our main criteria when evaluating a new title for publication are its quality and whether it supports those aims of furthering education and disseminating knowledge.


 

 

Pearson Central Europe

 


www.pearson.pl/angielski


For over 20 years we have been the leading English Language Teaching materials provider in Poland. As Pearson Longman we have helped teachers to teach and students to learn. Our textbooks have made learning English pleasant and efficient.
We understand the world is changing. Today, learning is different than it has ever been before. It has the power to

change people's lives and offer them a better future.
We would like to be a part of this change and make the best of it.
Pearson Longman is now Pearson.
Today we offer more than books. We deliver complete educational solutions tailored to individual needs.

 

Pearson ELT

 


www.pearsonELT.com


Pearson is the world's leading education company. From pre-school to high school, early learning to professional certification, our curriculum materials,

multimedia learning tools and testing programmes help to educate millions of people worldwide - more than any other private enterprise.


 

IATEFL-Hungary

 


www.iatefl.hu


We believe in a future where quality, professional development and equal opportunities are valued in English language learning and teaching in Hungary. We promote collaboration among

English language teaching professionals by organising national and international projects with local and global impact.  By doing so, we aim to support a high quality of ELT in Hungary for all.


 

ELT well

 


www.eltwell.co.uk


ELT well brings together two areas of education:  English Language Teaching and SpLD (dyslexia) support. By drawing on the best practice from both fields, ELT well supports professionals in their work with multilingual learners who have learning differences or disabilities by providing practical,

flexible and relevant professional development and teaching materials. For both language teachers and dyslexia assessors, ELT well offers fresh ways of approaching perennial challenges, helping teachers support learners.


 

 

Languages without Limits

 


www.languageswithoutlimits.co.uk


Languages without Limits is a not-for-profit website set in a Scottish context which aims to support language teachers in their efforts to make effective provision for learners of all abilities. It takes as its starting point the conviction that language learning is a gateway to significant personal benefits,

that everyone can benefit, and that no-one should be excluded. Though curricular references are made in the Scottish context the site will be of interest to readers worldwide who wish to support all language learners in the best ways possible.


 

Addressing Dyslexia Toolkit

 


www.addressingdyslexia.org


The Addressing Dyslexia Toolkit provides information and support to teachers on how to identify, assess and support learners with literacy difficulties and dyslexia in a Scottish school context.

Though the information is built around the Scottish curriculum and legal system, there is much that can be adapted to other curricula and circumstances.


 

 

Department of Applied Linguistics, Opole University, Poland

 


www.dal.uni.opole.pl/show.php?id=12&lang=pl&m=1


Project-Number: 518466-LLP-1-2011-PL-COMENIUS-CMP         © 2012 DysTEFL – Project Coordinator: University of Lodz
Grant agreement number: 2011-3631/001-001

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.