Koordinátor projektu

 

 

 

Partneři

Univerzita v Lodzi, Filozofická fakulta, Katedra pragmatiky - Polsko

 

Narutowicza, 90-131 Lodz


Marcin Podogrocki - Manažer projektu


mpodogrocki(at)uni.lodz.pl


Joanna Nijakowska - Koordinátorka obsahové stránky projektu


jnijak(at)wp.pl


+48 42 635 47 52


+48 42 635 47 53


www.proedu.uni.lodz.pl


http://ia.uni.lodz.pl/pragmatics


Univerzita v Lodzi je jedna z největších polských univerzit.  Nachází se ve středním Polsku a má přes 40 000 studentů a téměř 4000 zaměstnanců  na 12 fakultách a několika interdisciplinárních pracovištích.  

Katedra pragmatiky, která je součástí Institutu anglického jazyka na Filologické fakultě  se věnuje vědeckým a pedagogickým aktivitám, které odrážejí vnímání pragmatiky z funkční  (tj. kognitivní, sociální a kulturní) perspektivy. Katedra vyučuje kurzy týkající se různých aspektů pragmatiky (od formálně filozofických až po sociolingvistické, antropologické a kulturně orientované) v rámci bakalářských, magisterských a doktorských  studijních programů. Organizuje cykly mezinárodních konferencí (např. NDLP - New Developments in Linguistic Pragmatics, LAFAL - Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter, CCC - Cognition, Conduct and Communication) a další mezinárodní akce. 

Katedra vydává mezinárodní vědecké časopisy (IRP - International Review of Pragmatics, LPP - Lodz Papers in Pragmatics)  a její členové se zapojují do mezinárodních projektů zaměřených například na hodnocení kvality online výukových materiálů nebo zdokonalení dovednosti psaní.  Katedra pragmatiky podporuje výzkum všech aspektů procesu vyučování a učení se jazykům, včetně klinické pragmatiky, pragmatických řečových poruch, dyslexie a učení se cizímu jazyku. Její členové mají zkušenosti v oblasti pregraduálního i dalšího vzdělávání učitelů.

Více informací najdete na ia.uni.lodz.pl/pragmatics/

 


TAK ? Společnost pro
alternativní vzdělávání - Polsko

 


Barbara Jaroszewicz


basiajar(at)yahoo.com


www.tak.opole.pl


TAK je nevládní nezisková organizace, jejíž hlavní činnost představuje provozování tří škol (základní, nižší střední a střední), které mají dohromady asi 300 žáků. Další klíčovou činností je vedení vzdělávacích projektů na národní i mezinárodní úrovni ve spolupráci s Fakultou vzdělávání učitelů cizích jazyků univerzity v Opoli a s dalšími institucemi. TAK dále vydává vzdělávací materiály, organizuje workshopy a zajišťuje pedagogickou praxi pro studenty učitelství. Tři školy, které TAK provozuje, poskytují všeobecné vzdělání zaměřené na cizí jazyky. Výuka cizích jazyků má ve srovnání se státními školami zvýšenou hodinovou dotaci, což umožňuje i nejmladším žákům zapojit se do mezinárodních projektů.

Na školách studují i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s dyslexií, takže učitelé v těchto školách mají bohaté  zkušenosti v oblasti vzdělávání těchto žáků. Všechny tři školy zaměstnávají specialisty, jako jsou pedagogičtí poradci, logopedi a asistenti žáků.  Studenti učitelství mají možnost na těchto školách vykonávat svou pedagogickou praxi.RCNS HAS?Výzkumné centrum přírodních věd,
Maďarská akademie věd, Institut kognitivní neurovědy a psychologie  - Maďarsko

 


Agnes Imrene Sarkadi, Eva Gyarmathy


sarkadiagi(at)gmail.com


www.mtapi.hu


Výzkumné centrum přírodních věd Maďarské akademie věd bylo založeno 1.1.2012, kdy došlo ke sloučení  Psychologického institutu Maďarské akademie věd, Institutu Enzimologie Maďarské akademie věd, Institutu pro technickou fyziku a vědu o materiálech Maďarské akademie věd a Výzkumného centra chemického Maďarské akademie věd.  Novým názvem Psychologického institutu Maďarské akademie věd  je Institut kognitivní neurovědy a psychologie. Institut realizuje základní psychologický výzkum   jak pro čistě vědecké účely, tak i pro aplikaci v Maďarsku. Výzkumné oblasti zahrnují sociální, komparativní, kulturní, kognitivní a vývojovou psychologii a psychofyziologii.

Členové Institutu se také zapojují do adaptace a rozvoje nových výzkumných metod v psychologii. Jsou aktivní v oblasti vzdělávání na pregraduální i postgraduální úrovni. V posledních 10 letech se zapojili do řady projektů financovaných EU, které byly zaměřeny na dyslexii (např.  Calldysc-Collaborative Additional Language Learning  Project for Dyslexic Students, iSheds- Dyslexia Support for  students in the Balkans and Central Europe, Embed ?  Embedding Dyslexia-Responsive Practices in Lifelong Learning). Tyto výzkumné projekty pomohly vytvořit dobré pracovní vztahy s odborníky angažovanými ve vzdělávání učitelů a s učiteli, kteří se zajímají o problematiku dyslexie.Universita v Lancasteru,
Katedra lingvistiky a anglického jazyka ? Velká Británie

 


Judit Kormos


j.kormos(at)lancaster.ac.uk


www.ling.lancs.ac.uk


Katedra lingvistiky a anglického jazyka na Lancaster  University je se svými 27 zaměstnanci největším pracovištěm svého druhu v Anglii. Katedra je od svého založení v roce 1974 považována za špičkové pracoviště a v roce 2012 byla hodnocena jako nejlepší pracoviště v publikaci Complete University Guide.

Katedra lingvistiky a anglického jazyka je mezinárodně uznávaným centrem pro empirický, teoretický a aplikovaný výzkum v celé řadě oblastí včetně studia diskurzu, jazyka a gramotnosti v sociálním kontextu a lingvistických teorií týkajících se popisu jazyka a procesu vyučování a učení se cizím jazykům a hodnocení učebních výstupů.

 


Masarykova univerzita,
Pedagogická fakulta , Katedra anglického jazyka a literatury ? Česká republika

 


Svetlana Hanusova


hanusova(at)ped.muni.cz


www.ped.muni.cz


Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně poskytuje vzdělání budoucím učitelům v mateřských a základních školách. Kromě pregraduálního vzdělávání nabízí i kombinované programy pro nekvalifikované učitele a kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. Realizuje také doktorský studijní program Didaktiky cizích jazyků.

Členové katedry rozvíjejí výzkum v oblasti lingvistiky, literatury, kulturních studií a didaktiky anglického jazyka, včetně zaměření na ICT technologie a e-learning.  Zapojují se také do výzkumného  projektu koordinovaného katedrou speciální pedagogiky, který se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dyslexie.VHS - Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. -
Německo

 


Aleksandra Sikorska-Ellwanger


asikorska(at)vhs-cham.de


www.vhs-cham.de


VHS Cham je registrovanou neziskovou asociací působící v oblasti Oberpfalz v Bavorsku. Zaměřuje se na  jazykové kurzy, které chápe jako prostředek sociální integrace. K zabezpečení  potřeb znevýhodněných skupin jako jsou studenti s dyslexií poskytuje materiály pro studium v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání učitelů angličtiny jako cizího jazyka, které slouží ke zvýšení kvality a efektivity výuky. VHS podporuje kooperaci škol na národní a regionální úrovni. Poskytuje profesionální podporu a poradenství a zprostředkovává relevantní techniky a metody práce, čímž podporuje zvyšování kvality cizojazyčného vyučování.

VHS Cham se zapojuje do programů podporovaných Evropskou komisí, například Learning Regions, Leonardo da Vinci, Grundtvig a Transversal programmes. Díky těmto projektům je asociace zapojená do sítě nejrůznějších partnerských organizací, s nimiž spolupracuje na rozvoji vysoce kvalitního vzdělávání.

 


BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung
und Personaltraining GmbH - Rakousko

 


Karin Kronika


karin.kronika(at)best.de


www.best.at


BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, krátce BEST, byl založen v roce 1990 jako nezávislá instituce pro poskytování profesního vzdělání. Mezi hlavní činnosti institutu patří vzdělávání dospělých, profesní vzdělávání, poradenství pro nezaměstnané a rekvalifikační kurzy umožňující uplatnění na trhu práce. Institut v současné době disponuje vybavením pro vzdělávání 12 000 studentů ročně.  Pro každou z cílových skupin využívá BEST specifické pedagogicko-didaktické metody, např. moderní metody výuky cizího jazyka včetně e-learningových kurzů, které jsou průběžně inovovány.

Jako jeden z prvních rakouských vzdělávacích institutů se BEST stal certifikovaným centrem Eco-C-centre (European Communication Certificate) a poskytuje jak vzdělávání, tak i testování. BEST dále nabízí vzdělávací semináře pro vzdělavatele učitelů různých předmětů ( např. cizích jazyků). Oddělení pro mezinárodní projekty institutu BEST má dlouholetou zkušenost se zapojením do více než 90 evropských projektů, ať již v roli koordinátora či partnera. Institut se zaměřuje na výměnu zkušeností, stejně jako na rozvoj evropských partnerství.Associated Partners

Oxford University Press is the world's largest university press with the widest global presence.
We have an incredibly diverse publishing programme, which often surprises people who are expecting a traditional university press offering.
We publish in many countries, in more than 40 languages, and in a variety of formats - print and digital.
Our products cover an extremely broad academic and educational spectrum, and we aim to make our content available to our users in whichever format suits them best.

We publish for all audiences - from pre-school to secondary level schoolchildren; students to academics; general readers to researchers; individuals to institutions.
As a department of the University of Oxford our worldwide publishing furthers the University's objectives of excellence in scholarship, research, and education. Our main criteria when evaluating a new title for publication are its quality and whether it supports those aims of furthering education and disseminating knowledge.


 

 

Pearson Central Europe

 


www.pearson.pl/angielski


For over 20 years we have been the leading English Language Teaching materials provider in Poland. As Pearson Longman we have helped teachers to teach and students to learn. Our textbooks have made learning English pleasant and efficient.
We understand the world is changing. Today, learning is different than it has ever been before. It has the power to

change people's lives and offer them a better future.
We would like to be a part of this change and make the best of it.
Pearson Longman is now Pearson.
Today we offer more than books. We deliver complete educational solutions tailored to individual needs.

 

Pearson ELT

 


www.pearsonELT.com


Pearson is the world's leading education company. From pre-school to high school, early learning to professional certification, our curriculum materials,

multimedia learning tools and testing programmes help to educate millions of people worldwide - more than any other private enterprise.


 

IATEFL-Hungary

 


www.iatefl.hu


We believe in a future where quality, professional development and equal opportunities are valued in English language learning and teaching in Hungary. We promote collaboration among

English language teaching professionals by organising national and international projects with local and global impact.  By doing so, we aim to support a high quality of ELT in Hungary for all.


 

ELT well

 


www.eltwell.co.uk


ELT well brings together two areas of education:  English Language Teaching and SpLD (dyslexia) support. By drawing on the best practice from both fields, ELT well supports professionals in their work with multilingual learners who have learning differences or disabilities by providing practical,

flexible and relevant professional development and teaching materials. For both language teachers and dyslexia assessors, ELT well offers fresh ways of approaching perennial challenges, helping teachers support learners.


 

 

Languages without Limits

 


www.languageswithoutlimits.co.uk


Languages without Limits is a not-for-profit website set in a Scottish context which aims to support language teachers in their efforts to make effective provision for learners of all abilities. It takes as its starting point the conviction that language learning is a gateway to significant personal benefits,

that everyone can benefit, and that no-one should be excluded. Though curricular references are made in the Scottish context the site will be of interest to readers worldwide who wish to support all language learners in the best ways possible.


 

Addressing Dyslexia Toolkit

 


www.addressingdyslexia.org


The Addressing Dyslexia Toolkit provides information and support to teachers on how to identify, assess and support learners with literacy difficulties and dyslexia in a Scottish school context.

Though the information is built around the Scottish curriculum and legal system, there is much that can be adapted to other curricula and circumstances.


 

 

Department of Applied Linguistics, Opole University, Poland

 


www.dal.uni.opole.pl/show.php?id=12&lang=pl&m=1


Project-Number: 518466-LLP-1-2011-PL-COMENIUS-CMP         © 2012 DysTEFL – Project Coordinator: University of Lodz
Grant agreement number: 2011-3631/001-001

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.