Legal notice

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy dokument (dalej ?Warunki?) określa warunki korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.dystefl.eu (dalej ?Strona?) oraz wszelkich produktów, oprogramowania, wgranych danych i usług dostarczonych użytkownikowi przez Stronę (dalej   ?Usługi").
2.    Właścicielem Strony jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 65, Łódź, Polska (dalej: ?Właściciel?).  
3.    Właściciel świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Warunkami, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.
4.    Użytkownicy Strony są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w Warunkach. Korzystając ze Strony użytkownik wyraża zgodę na treść niniejszych Warunków oraz zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień.
5.    Użytkownikiem Strony może być osoba fizyczna dalej ?Użytkownik?).
6.    Warunki stosuje się do wszystkich Użytkowników Strony.
7.    Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych na Stronie przysługują wyłącznie Właścicielowi, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1.    Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie na Stronie treści naruszających dobra osobiste, powszechnie uznanych za obraźliwe, a także materiałów naruszających prawa własności intelektualnej.

§ 3. OGÓLNE OGRANICZENIA W KORZYSTANIU
1.    Właściciel zezwala Użytkownikowi na dostęp do Usług oraz korzystanie z nich, z zastrzeżeniem poniższych wyraźnych warunków, a Użytkownik uznaje, że niespełnienie któregokolwiek z tych warunków będzie stanowiło z jego strony naruszenie niniejszych Warunków:
a.    Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych części Strony, ani Usług, w tym między innymi jakichkolwiek Treści na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, chyba że Właściciel udostępni środki do realizacji takiej dystrybucji za pośrednictwem funkcji oferowanych w ramach Usług;
b.    Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania (oraz nie podejmować takich prób) elementów zabezpieczenia Usług lub elementów, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Treści;
c.    Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do Treści wyłącznie na własny użytek i nie w celach komercyjnych, jedynie zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z normalnego zakresu funkcji Usług;
d.    Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie kopiować, powielać, dystrybuować, przekazywać, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani wykorzystywać Treści w żaden inny sposób bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela, o ile nie jest zawarta przy nich odmienna informacja.
2.    Użytkownik uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu - oraz, że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich z tytułu - naruszenia zobowiązań wynikających z Warunków oraz z tytułu skutków takiego naruszenia (w tym ewentualnych strat lub szkód poniesionych przez Właściciela).
3.    Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony lub czasowe uniemożliwienie z jej korzystania.
4.    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Strony przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
5.    Właściciel informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.


§ 4. POLITYKA W ZAKRESIE PRAWA AUTORSKIEGO
Właściciel prowadzi przejrzystą politykę w zakresie praw autorskich w przypadku treści co, do których twierdzi się, że naruszają prawa autorskie osoby trzeciej. Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego należy skorzystać z dróg kontaktu wskazanych w paragrafie ?TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO? niniejszego dokumentu.


§ 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.    Właściciel przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
2.    Zakres informacji przetwarzanych przez Właściciela zgodny jest z formularzem rejestracyjnym nowego Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, jednak wymagane do uzyskania statusu Użytkownika.
3.    W systemie Użytkownika mogą być zapisywane tzw.  Cookies (ciasteczka) - to krótkie pliki tekstowe, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies (ciasteczka) służą jedynie do ułatwienia identyfikacji użytkownika na Stronie.
4.    Właściciel nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane na Stronie.
5.    Właściciel zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
6.    W przypadku niedozwolonego korzystania z Usług, tj. niezgodnie z Warunkami lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
7.    Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Strony, a następnie zostaną usunięte z systemu.
8.    Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Właściciela. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

§ 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.    Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych Usług.
2.    Reklamacje należy składać w formie korespondencji mailowej, kierowanej na adres mailowy Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ proedu@uni.lodz.pl
3.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4.    Prawidłowo sformułowana reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
    a.    Określenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
    b.    Opis reklamacji;
    c.    Reklamacje niezawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane;
5.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie.
2.    Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania ze Strony, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Warunków lub modyfikacji określonych Usług Strony.
3.    Właściciel zastrzega sobie prawo dokonania zmian Warunków, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa lub regulacjach bądź zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Usług. Z tego powodu Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy Warunki nie uległy zmianie. Zmieniona wersja Warunków zostanie umieszczona pod adresem www.dystefl.eu . Użytkownik, który nie przyjmuje Warunków, jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Usług. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po dniu umieszczenia Warunków zostanie potraktowane, jako akceptacja Warunków.
4.    W sprawach nieuregulowanych powyższymi Warunkami zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

.

 

Programmierung

netop Ag
Mittelweg 13
93413 Cham
www.netop.de

Design

LABOR 2 - Designagentur
Christian Vill
Fritz-Weigl-Str. 10
93444 Bad Kötzting
www.labor2.de

Images

iStockPhoto

Project-Number: 518466-LLP-1-2011-PL-COMENIUS-CMP         © 2012 DysTEFL – Project Coordinator: University of Lodz
Grant agreement number: 2011-3631/001-001

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.